JULIA HESLOP

 

 

 

 

'The Spider Web City', presented at Uncharted Festival, Ali Pasha Castle, Albania, 2014

 

 

Over the course of three months this year Julia worked in Bathore, an informal settlement on the outskirts of Tirana, the capital city of Albania, tracing the history of the contentious community living there. In collaboration with composer Martin Heslop, the enquiry for this work has gone beyond Bathore, to Puka, Tropoja and Kukes, searching for the traditional musicians and the vacant villages of the north. The video follows the roots of one 21-year-old girl, born in Puka and raised in Bathore since the age of one. Her story represents the first generation of Bathore and the area as it is now, as it has become.

 

The work follows the girl’s experience of growing up in a community built by people, from the ground up, from working hands and sweat drenched brows. She speaks of her aspirations for what the youth of Bathore can build, can change - the endless possibilities of place. Through a converging dance of image and sound the viewer is invited to trace the emergence, expansion and reimagining of place; of a town coming to maturity.

 

This is an enquiry into a divisive site of interconnections; a spider-web city, where the old and the new converge, where strong familial bonds and age-old northern traditions unite with contemporary city life. In this work Bathore’s scarred landscape, its unfinished buildings, its faltering streets, all tell the story of migration, building and imagining. The words spoken by the girl through a haze of northern melodies and the clattering of industrial noise traverse some of the psychological and imaginary boundaries that surround place, becoming an account of how the unfamiliar can become the familiar, how we can unlearn and relearn all we think we know about past and place. It is a story about leading and following, about taking the hand of a stranger and connecting their ‘there’ with your ‘here’, and furthermore, it is about seeing the reflection of another town in the windows of your own.

 

Thanks to Kristiana Faslia, Antuela Gjata, Marjana Lila and Artur Kurtallari for their help with the making of this video and to musicians Ben Hasani, Kujdesi Maçmata and Agron Sopaj.

 

For more information about Uncharted Festival visit the Art Kontakt website and for more information about Julia's research in Albania visit her blog: Unofficial Culture.

 

 

Në Shqip

 

Gjatë tre muajve, Julia Heslop ka punuar në Bathore, duke gjurmuar histori të këtij komuniteti të diskutueshëm. Në bashkëpunim me kompozitorin Martin Heslop, hetimi për këtë punë shkon përtej Bathores, shkon në Pukë, Tropojë, Kukës, duke këkruar muzikantë tradicional, dhe fshatra të  zbrazur të veriut. Videoja ndjek rrënjët e një 21 vjecare, lindur në Pukë dhe rritur në Bathore që prej moshës një vjeçare. Historia e saj përfaqeson brezin e parë në Bathore   dhe të zonave që janë  tani dhe sesi janë shndërruar.

 

Punimi tregon përvojën jetësore të vajzës, sesi është rritur në një komunitet të ndërtuar nga njerëzit,  që nga themelet, me punë krahu dhe me djersën e ballit. Ajo flet për pritshmëritë  e saj se çfarë  të rinjtë e Bathores mund të ndërtojnë, mund të ndryshojnë, mundësitë e pafundme të territorit. Nëpërmjet konvergjencës së imazheve dhe tingullit shikuesi ftohet të gjurmojë  shfaqjen, zgjerimin dhe riimagjinimin e hapësirës; të një qyteti që po maturohet.

 

 

Ky është një hetim  në një vend të përçarë ndërlidhjesh; një  “ spider- web city”, ku e vjetra dhe e reja  puqen, ku lidhjet e forta familjare dhe traditat e vjetra veriore bashkohen me  jetën bashkëkohore të qytetit. Në këtë punim peisazhi i përshtjelluar  i Bathore-s, ndërtesat e papërfunduara,  rrugët plot të meta, të gjitha tregojnë historinë e emigrimit, të ndërtimit dhe te imagjinimit . Fjalët e thëna nga vajza me një paqartësi melodike veriore dhe  një zhurmë industriale konstante që tejkalon disa nga kufijtë që rrethojnë këtë hapësirë duke u bërë shkak sesi jofamiljarja  bëhet familjare, sesi ne mund ta heqim nga mendja dhe të rimësojmë gjithçka që ne pretendojmë se dimë për të shkuarën dhe hapësirën. Është një histori rreth  orientimit dhe vazhdimësisë, është rreth të kapurit për dore të një të panjohuri dhe të bëhet lidhja mes “atje “ të atyre dhe me “ këtu” që është e jona, dhe vec kësaj, është për të parë reflektimin e një qyteti tjetër në dritaret e  tua.

 

 

Faleminderit  Kristiana Faslia, Antuela Gjata, Marjana Lila and Artur Kurtallari për ndihmën e tyre në realizimin e kësaj video dhe muzikantëve Ben Hasani, Kujdesi Maçmata and Agron Sopaj.

 

 

 

Below are some stills of the video piece.

© 2013 by Julia Heslop

'The Workshop', Oil on board, 2011, 82cm x 72cm

© 2019 by Julia Heslop

Screen Shot 2014-11-24 at 11.58.28 Freeze frame for website Screen Shot 2014-11-24 at 11.55.59 Screen Shot 2014-11-24 at 12.05.06